Thursday, February 27, 2014

Metal-Catalyzed [6 + 3] Cycloaddition of Tropone with Azomethine Ylides: A Practical Access to Piperidine-Fused Bicyclic Heterocycles

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja4122268
Honglei Liu, Yang Wu, Yan Zhao, Zhen Li, Lei Zhang, Wenjun Yang, Hui Jiang, Chengfeng Jing, Hao Yu, Bo Wang, Yumei Xiao, and Hongchao Guo 
 J. Am. Chem. Soc., 2014, 136 (6), pp 2625–2629