Friday, August 23, 2013

Cu-Catalyzed Asymmetric Borylative Cyclization of Cyclohexadienone-Containing 1,6-Enynes

Ping Liu, Yuki Fukui, Ping Tian, Zhi-Tao He, Cai-Yun Sun, Nuo-Yi Wu, and Guo-Qiang Lin 
 J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (32), pp 11700–11703