Thursday, July 25, 2013

Palladium-Catalyzed Route to Three-Component, One-Pot Sequential Synthesis of Functionalized Cyclazines: 2,2a1,4-Triazacyclopenta[cd]indenes

Anjiang Yang, Ruwei Jiang, Oleg Khorev, Ting Yu, Yongliang Zhang, Lanping Ma, Guohua Chen, Jingkang Shen and Tao Meng
 Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1984 – 1988