Monday, July 16, 2012

Electronic Coupling in a Bis-Cyclometalated Ruthenium Complex Bridged by 3,3′,5,5′-Tetrakis(1H-1,2,3-triazol-4-yl)biphenyl

Wen-Wen Yang, Jiannian Yao, and Yu-Wu Zhong*
Organometallics, 2012, 31 (3), pp 1035–1041