Wednesday, June 20, 2012

Rh(II)-catalyzed [2,3]-sigmatropic rearrangement of sulfur ylides derived from N-tosylhydrazones and sulfides

Yuye Li, Zhongxing Huang, Xinhu Wu, Peng-Fei Xu, Jing Jin, Yan Zhang, Jianbo Wang
Volume 68, Issue 26, 1 July 2012, Pages 5234–5240